%d9%86%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%b7-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87

پرس و پاسخ%d9%86%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%b7-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87

با سلام من در طیقه سوم یک اپارتمان 4طبقه هستم میخوام بدونم میتونم نورگیر از دیوار مشرف به حیاط همسایه داشته باشم. ممنون و متشکر