نمونه دادخواست انحلال و انفساخ عقد بیع به علت تلف مبیع قبل از تسلیم|راهکار

نمونه دادخواست انحلال و انفساخ عقد بیع به علت تلف مبیع قبل از تسلیم|راهکار

خواهان: مشخصات خریدارخوانده: مشخصات فروشندهوکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن:1- اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع مورخ…….به علت تلف مبيع قبل از تسلیم مقوّم بر ۵۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش...
نمونه لایحه دفاعیه تایید صحت معامله|ملکبانان

نمونه لایحه دفاعیه تایید صحت معامله|ملکبانان

ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی محاکم عمومی…سلام علیکم… با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعویآقای خانمموضوع کلاسه پرونده…. بتاریخ رسیدگی….. ساعت……. بخواسته: تأیید صحت...
نمونه لایحه ابطال سند پلاک ثبتی|ملکبانان

نمونه لایحه ابطال سند پلاک ثبتی|ملکبانان

ریاست محترم شعبه ….. دادگاه حقوقی محاکم عمومی….. سلام علیکم – با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعــوی آقای / خانم……….. موضوع کلاسه پرونده………. . . تاریخ...
نمونه لایحه فرجام خواهی تغییر کاربری|ملکبانان

نمونه لایحه فرجام خواهی تغییر کاربری|ملکبانان

ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دیوانعالی کشور سلام علیکم – با احترام و با جواز حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و حقوق اکتسابی از ماده ۴۲۸ ق.آ.د.ک. و به وکالت از ناحیه آقای / خانم…. محکوم علیه حکم مندرج در دادنامه شماره… مورخ...
نمونه دادخواست ابطال عقد رهن و ابطال سند مالکیت|ملکبانان

نمونه دادخواست ابطال عقد رهن و ابطال سند مالکیت|ملکبانان

خواهان: شخصات خواهانخوانده: 1- ….. 2- بانک… شعبه… 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4-… 5-…. وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل قانونیتعیین خواسته و بهای آن: ۱) ابطال عقد رهن و سند آن مابین خواندگان ردیف اول و دوم (۲) ابطال سند مالکیت نقل و انتقال...