هزینه های مشترک اپارتمانها| ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

هزینه های مشترک اپارتمانها| ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

منظور از قسمت‌های مشترک یا مشاعات ساختمان چیست؟پیش از ورود به بحث لازم است تا معنای اصطلاح قسمت‌های مشترک و مشاعات آپارتمان را بررسی کنیم. منظور از قسمت‌های مشترک یا مشاعات در آپارتمان، قسمت‌هایی است که عرفا و مطابق با قانون تملک آپارتمانها، مالک انحصاری ندارد و ما...