خلع ید مشاعی|ملکبانان

خلع ید مشاعی|ملکبانان

قبل از اینکه به بررسی موضوع خلع ید مشاعی بپردازیم، بهتر است تا ببینیم منظور از ملک مشاعی چیست؟ در قانون کشور ما منظور از مشاع، اموال غیر منقولی مانند ملک، خودرو و… است که از نظر قانونی به چند نفر تعلق دارد. در واقع مشاع به معنی مشترک است. به طور مثال ملکی که یک سند...
درخواست خلع ید مشاعی| رای خلع ید|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

درخواست خلع ید مشاعی| رای خلع ید|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

خلع ید یا همان جلوگیری از غصب (ماده 308 قانون مدنی) عبارت از این است که فردی بدون داشتن ادعای مالکیت و به نحو غیر قانونی ملکی را تصرف نموده و با تقاضای مالک به تصرف غیر قانونی خود پایان ندهد.خلع ید مشاعی نیز عبارت از این است که یکی از مالکان مشاعی بدون...