نحوه تنظیم و نگارش شکواییه|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

نحوه تنظیم و نگارش شکواییه|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

اولین قدم برای طرح دعوا اعم از دعوی حقوقی و کیفری دریافت فرم و نحوه نوشتن فرم یا برگه مخصوص آن و تنظیم و نوشتن آن است . برگه ای که برای آغاز و ثبت دعوی کیفری که در مراجع کیفری و دادسراها کاربرد دارد شکایت نامه یا شکوائیه است . شکواییه فرم مخصوصی است که در آن...