عقد تشریفاتی چیست و چه تفاوتی با عقد رضایی دارد؟

عقد تشریفاتی چیست و چه تفاوتی با عقد رضایی دارد؟

تعریف عقد رضایی و عقد تشریفاتی و عقد عینی و تفاوت آنها​، در قانون مدنی آمده است. عقد رضایی، عقدی بوده که صرف رضایت طرفین عقد، برای انعقاد آن، کافی می باشد. در عقد تشریفاتی، علاوه بر رضایت طرفین، نیاز به رعایت تشریفات مخصوص بوده و عقد عینی، نیاز به قبض موضوع معامله،...