فروش ملک مشاع|ملکبانان

فروش ملک مشاع|ملکبانان

مال مشاعی مالی است که مالکیت آن میان دو یا چند نفر به صورت مشترک باشد و همه مالکین در جزء جزء آن مال شریک هستند. مال مشاعی بیشتر در مورد اموال غیرمنقول صادق است. هرچند در مورد سایر اموال نظیر خودرو، حساب بانکی و … نیز ممکن است، مال به صورت مشاعی باشد. زمانی که میان...
دستور فروش ملک مشاع|ملکبانان

دستور فروش ملک مشاع|ملکبانان

برخی مواقع یک ملک، بیشتر از یک مالک دارد. در این زمان ممکن است هر کدام از مالکین قصد داشته باشد که دیگر به این شراکت ادامه ندهد. در صورتی که ملک قابلیت افزار نداشته باشد، خواهان می‌تواند از دادگاه تقاضای دستور فروش ملک مشاع را داشته باشد تا به شراکت خود در آن ملک...
صفر تا صد املاک مشاعی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

صفر تا صد املاک مشاعی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

قوانین مربوط به املاک مشاع، فروش ملک مشاع تقسیم ملک مشاع، افراز ملک مشاع ، دعاوی مربوط به ملک مشاعی و تمام آنچه که مالکان ملک مشاع باید بدانند در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.قوانین مربوط به املاک مشاع، فروش ملک مشاع تقسیم ملک مشاع، افراز ملک مشاع، دعاوی مربوط...