نمونه لایحه دفاعیه در خصوص اثبات توافق نامه و تقسیم مال مشاع

ریاست محترم شعبه…… دادگاه حقوقی محاکم عمومی…

سلام علیکم – یا احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای / خانم……… موضوع کلاسه پرونده……… . بتاریخ رسیدگی……. ساعت………..

بخواسته: اثبات توافق نامه و تقسیم مال مشاع

بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم…. با وکالت آقای / خانم……. خاطر عالی را به آگاهی میرساند دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی مؤثر بوده قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم ،قضائی به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.

ایراد / ایرادات شکلی خواهان محترم اثبات توافق نامه ای را خواسته است که به موجب آن متعاملین ملک مشاع دارای پلاک ثبتی مذکور را بین مالكين مشاع تقسیم عرفی نمودهاند در حالیکه بموجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، قانونگذار جهت افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته روش خاصی را پیش بینی کرده است قانون از قوانین آمره محسوب میشود که تخطی از آن امکان پذیر نیست و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است توافق نامه مستند دعوی مخالف صریح قانون آمرانه میباشد که نقش مهمی در شهرسازی و ایجاد نظم و ترتیب در اجرای مقررات ساختمانی و شهرسازی دارد و در بخش دوم خواسته به نظر نگارنده دعوی خواهان محترم برابر قانون طرح نشده است زیرا بر اساس ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع افراز املاک مشاعی دارای سابقه ثبتی در صلاحیت واحد ثبتی محل میباشد و طرح دعوی در دادگستری موافق قانون نیست مگر اینکه اشخاص به تصمیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشد که در مانحن فیه چنین نیست و هر دو جزء خواسته خواهان فاقد توانائیشنیده شدن در محکمه میباشد.

بناناً به مراتب و معنونه در فوق:

رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م تحت استدعاست.

ایحه دفاعیه در خصوص اثبات توافق نامه و تقسیم مال مشاع