خواهان: شخصات خواهان
خوانده: 1- ….. 2- بانک… شعبه… 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4-… 5-….

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل قانونی
تعیین خواسته و بهای آن: ۱) ابطال عقد رهن و سند آن مابین خواندگان ردیف اول و دوم (۲) ابطال سند مالکیت نقل و انتقال رسمی ما بین خواندگان ردیف اول و دوم در خصوص پلاک ثبتی….. الزام خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه عوارض و جرائم و اخذ سند تعیین خواسته و تفکیکی (۳) الزام خوانده ردیف اول به حضور در احد از دفاتر رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص یک باب بهای آن آپارتمان به مساحت ۹۲ متر مربع در طبقه دوم روی طبقه اول بهمراه انباری بر طبق نقشه و یک عدد پارکینگ اختصاصی در ملک مذکور جزء پلاک ثبتی….. حوزه ثبتي…..بخش ………… هر کدام مقوم بر ۱۱ میلیون ریال (با لحاظ ارزش منطقه ای ملک) ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیب.
دلایل و منضمات: ۱) دلیل سمت / فتوکپی مصدق کارت ملی ۲) فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ … ۳) استعلام گردش ثبتی ۴) عند الزوم جلب دلایل و منضمات نظر کارشناسی ۵) فتوکپی مصدق دادنامه شماره … . مورخ … شعبه… کیفری۲… ۶) سابقه در شعبه… حقوقي… كلاسه…7) ثانی دادخواست
ریاست محترم دادگستری…………..
سلام علیکم- با احترام خاطر عالی را مستحضر میدارد:

(۱) بر اساس دو قرارداد در مورخ … وقوع عقد بیع راجع به ششدانگ یکباب آپارتمان به مساحت ۹۰ متر مربع در طبقه اول روی پارکینگ به انضمام یک باب انباری و یک عدد پارکینگ اختصاصی جزء پلاک ثبتی…. واقع در… به مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال ما بین اینجانب و خوانده ردیف اول محرز و ثابت است.

(۲) مبیع با تأخیر ۸ ماهه تحویل شده است.

(۳)پس از وقوع عقد بیع صحیح شرعی و قانونی در تاریخ ۲۴… خوانده ردیف اول که بموجب ماده ۳۶۲ ق.م به مجرد ،آن دیگر هیچ حقی حداقل در واحدی که به موکل فروخته شده نداشته اقدام به انعقاد عقد رهن با خوانده محترم ردیف دوم نموده است که این اقدام از ابتدا عملی منبطل به شمار میآید چه برای خوانده ردیف اول پس از بیع واحد طبقه دوم روی طبقه اول اختیاری محقق نبوده که آن را به خوانده ردیف دوم در قالب عقد رهن منتقل نماید.

(۴) افزون بر آنچه گذشت از نتایج قانونی و قهری عقد بیع و در واقع از متفرعات ،آن تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال میباشد که در ما نحن فیه خوانده ردیف اول قهراً و بر مبنای قرارداد متعهد به تنظیم سند رسمی انتقال میباشد که از انجام آن استنکاف نموده است که بر همین اساس دادنامه شماره… . مورخ … . کلاسه…. شعبه… کیفری ۲ شهرستان…. متضمن محکومیت آقای…. (خوانده ردیف اول) به تحمل ۲ سال حبس و جزای نقدی (معادل بدهی بانکی) در رابطه با طبقه اول همین رقبه تصدیر یافته و دعوی موکل را مدلل نموده است و خواندگان محترم ردیف چهارم و پنجم نیز جزء مالکین مشاع رقبه هستند. بناء به مراتب و معنونه در فوق و استناداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی و با عنایت به اینکه ماده ۱۹۰ قانون مدنی در تمام عقد و ایقاعات جاری بوده و یکی از ارکان صحت معاملات و عقود اهلیت طرفین میباشد که خوانده ردیف اول اهلیت بستن عقد رهن را نداشته است رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر صدور حکم به شرح ستون خواسته تحت استدعاست.
بدیهی است دعوت خوانده محترم ردیف سوم از بابت تحکیم دعوی صورت گرفته است.

نمونه دادخواست ابطال عقد رهن و ابطال سند مالکیت