نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات خریدار کالای معیوب

خوانده: مشخصات فروشنده کالای معیوب

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: مطالبه ارش مبیع معیوب بدواً ملازم با اثبات ظهور عیب فعلاً و علی الحساب مقوّم بر ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی ازباب تسبیب

دلایل و منضمات دادخواست (مدرک): (۱) دليل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (۲) فتوکپی مصدق (۳) جلب نظر کارشناس رسمی (۴) ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش … / دادگستری شهرستان … / مجتمع قضائي …

سلام علیکم – احتراماً با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را مستحضر می دارم:

خواسته موکل بدلایل ذیل شایسته پذیرش میباشد چه:

(۱) بیع نامه مورخ … دلالت بر وقوع عقد بیع نسبت به یک دستگاه … با ثمن معلوم به مبلغ … ریال دارد.

(۲) پس از انجام معامله، کاشف به عمل آمد دستگاه صدرالتوصیف از جهت … معیوب میباشد.

(۳) مستفاد از قانون مدنی: در صورتی که معیوب باشد یعنی حسب عرف و با توجه به شرایط عقد سالم نباشد خریدار میتواند یا عقد را فسخ کند یا کالای معیوب را نگاه دارد و برای جبران زیانی که دیده از فروشنده ارش بخواهد و به عبارت اخری در طبیعت حقوقی ارش و چگونگی تعیین میزان آن اجمالاً می توان گفت ارش جزئی از ثمن نیست که بخاطر کمبود وصف سلامت مبیع پرداخته شده و اکنون بازستانده میشود ارش خسارتی است که برای کامل ساختن مبیع و جبران ضرر خریدار مطالبه میشود.

(۴) با حفظ مقدمات فوق: در مواردی که خریدار عقد را برهم نمیزند و گرفتن ارش را انتخاب میکند قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی توسط کارشناس ملاک عمل برایتعيين ارش خواهد بود.بنائاً به مراتب و معنونه در فوق و استناداً به مواد ۴۲۷ ق.م و ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فيه صدور حكم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام