منع مستاجر از انجام کار رقابتی ممنوع / مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس رسمی

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات موجر

خوانده: مشخصات مستاجر

وکیل یا نماینده قانونی: شخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: ١- منع مستاجر از انجام کار ممنوع ….. به شرح متن ۲- مطالبه خسارت فعلاً مقوّم بر ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبيب / تفاوت تمبر برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول دزان اجرا حکم پراخت خواهد شد.

دلایل و منضمات (مدرک): ۱- دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق قرارداد اجاره مورخ شماره…… ٣- جلب نظر کارشناس رسمی ۴- ثانی دادخواستدادخواست….

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش … / دادگستری شهرستان … / مجتمع قضائی …

سلام علیکم – احتراماً با اجازه حاصله از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و ممضى به امضاء موکل با مشخصات و محل اقامت مرقوم خاطر عالی را مستحضر میدارد: ۱- به موجب عقد موضوع قرارداد اجاره شماره / مورخ رابطه استیجار نسبت به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی …….. بخش……. واقع در……. با مال الاجاره ماهیانه………. ريال ما بين صحابة دعوى محرز و مدلل است.

۲ـ در این قرارداد ضمن عقد خارج بر لازم که شفاهاً منعقد شده شرط ،شده، مستاجر (خوانده) حق رقابت شغلی با موجر (خواهان را ندارد

٣- با وصف فوق خوانده خلاف شرط ضمن عقد اجاره اقدام نموده که در تعارض با شرط یاد شده میباشد.

۴- به موجب مستفاد از قانون مدنی هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم انجام آن فعل را فراهم کند فلذا با عنایت به اینکه مستاجر مغازه مارالذکر (عين مستاجره را با تعهد بر عدم انجام رقابت با موجر موکل) اجاره نموده و بر خلاف آن اقدام نموده ضمن مطالبه خسارت موکل حق دارد او را از انجام دادن کار ،ممنوع باز دارد و به موجب آن رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرر وارده به موکل محرز و ثابت است.

بنائاً علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و استناداً به مواد ۲۳۸ ق.م و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حكم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام