هنگامی که افراد، اقدام به طرح یک دعوا، در دادگاهای حقوقی و کیفری می نمایند، باید، ادله اثبات خود را به محکمه، ارائه کرده و با کمک ادله اثبات در دعاوی حقوقی یا کیفری، بسته به نوع دعوای خود، ادعای خود را ثابت نمایند. بر اساس قاعده فقهی “البینه المدعی”، بار ارائه ادله اثبات دعوا، همیشه با مدعی است. گاهی، مدعی، به این علت که دلیل او، در معرض از بین رفتن است و تا روز محکمه، اثری از آن، باقی نمی ماند یا به هر دلیل دیگری، سعی در حفظ دلایل خود دارد. در این موارد، او می تواند از نهاد حقوقی تامین دلیل، استفاده کرده که انجام این امر، صرفا، با ثبت دادخواست تامین دلیل، با استفاده از از نمونه دادخواست تامین دلیل و با جلب نظر کارشناس، ممکن می باشد.

تامین دلیل با جلب نظر کارشناس

به تاريخ

پرونده تامین دلیل کلاسه

خواهان

خوانده

خواسته: اجرای قرار تامین دلایل حسب دستور

ریاست محترم شورا به اینجانب … ارجاع شده تحت نظر قرار دارد، شرایط و اركان صدور قرار مستندا به مواد ١٤٩ ١٥٣ ق آ.د.ک مهیا است و چون خواسته خواهان اجرای قرار تامین دلایل با جلب نظر کارشناس می باشد؛ لذا با قید قرعه بین آقایان … و … قرعهبه نام آقای … اصابت و دستمزد کارشناس مبلغ … ریال تعیین، که توسط خواهان طی فیش شماره … به حساب سپرده واریز، وقت اجرای قرار برای روز مورخه … ساعت … ، تعیین و به خواهان و کارشناس ابلاغ گردید در

وقت مقرر تعیین شده خواهان در دفتر شورا حاضر واعلام دارد وسیله می اجرای قرار مهیاست و کارشناس هم آمادگی خود را اعلام داشته به محل واقع عزیمت نمودیم پس از حضور در محل خطاب به خواهان منظور شما از تقدیم دادخواست چیست؟ جواباً اظهار داشت به شرح دادخواست تقدیمی است ، عضو مجری قرار مشاهده شد ( مشاهدات عضو مجری قرار ) به کارشناس منتخب با توجه به وضع موجود موضوع کارشناسی و مقررات مربوط به آن به شما تفهیم گردید با اتیان سوگند نظریه خود را دقیقا بیان نمایند؟ ج مطلع شدم سوگند یاد مینمایم نظریه ای را در برگ جداگانه ظرف 5 روز تقدیم می نماید تامین دلیل در ساعت … به اتمام رسید و به محل کار خود مراجعت نمودم.

خواهان                                                  کارشناسی                                                       عضو مجری قرار