الزام به تنظیم سند رسمی اجاره|ملکبانان

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره|ملکبانان

قانون گذار در جهت استحکام قراردادهای اجاره , جلوگیری از هرج ومرج و کاهش نزاع در دادگاه ها در قانون ثبت اسناد و املاک , موجر و مستاجر را ملزم به تنظیم سند رسمی قراردادهای اجاره می نماید .چنان چه قرارداد اجاره به صوت عادی منعقد گشته باشد هریک از طرفین می تواند با مراجعه...
شرایط تخلیه فوری ملک همراه با نمونه دادخواست|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

شرایط تخلیه فوری ملک همراه با نمونه دادخواست|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

یکی از دعاوی که حجم پرونده های زیادی را در مراجع به خود اختصاص می دهد دعوای تخلیه عین مستاجره می باشد.دعوای تخلیه یا تخلیه ید در صورتی رخ می دهد که مستاجر با رضایت مالک در ملک او ساکن باشد در تعابیر عامیانه به دعوای تخلیه ید، تخلیه هم گفته می شود بنابراین در خصوص تصرف...