شرایط دریافت وجه التزام تاخیر در سند رسمی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

شرایط دریافت وجه التزام تاخیر در سند رسمی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

مطالبه خسارت قراردادی (نکات مهم،نمونه رای و دادخواست)  نکات مهم خسارت قراردادی :  1- اگر طرفین در قرارداد میزان خسارت قراردادی یا همانوجه التزام را مشخص کرده باشند دادگاه نمی تواند به مبلغ بیشتر یا کمتر رای دهد. 2- اگر طرفین در قرارداد مبلغ خسارت...