قانون حمایت از گزارشگران فساد|ملکبانان

قانون حمایت از گزارشگران فساد|ملکبانان

قانون حمایت از گزارشگران فساد_ملکبانان_وکیل فرشته محمد حسینیدریافت فصل اول- تعاریف و مصادیق‌ماده ۱- مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: ۱- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد: الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع...
مزاحمت ملکی چیست؟|اثبات، انواع، رفع، نمونه لایحه_ ملکبانان| وکیل فرشته محمدحسینی

مزاحمت ملکی چیست؟|اثبات، انواع، رفع، نمونه لایحه_ ملکبانان| وکیل فرشته محمدحسینی

در قانون آیین دادرسی مدنی ، انواع دعاوی تصرف مورد بررسی قرار گرفته است که انواع دعاوی تصرف عبارتند از دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت . در واقع به دلیل اینکه این سه نوع دعوا قواعد مشترکی با یکدیگر دارند ، قانونگذار آنها را تحت عنوان دعاوی تصرف...