کمیسیون ماده ۵: از معروفترین کمیسیون های شهرداری بوده که مهمترین وظیفه اش بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییر کاربری است.

کمیسیون ماده۷: با اسم کمیسیون قطع اشجار شناخته می شود و وظیفه جلوگیری از تخریب باغات و فضاهای سبز را در محدوده شهرها بر عهده دارد.

کمیسیون ماده ۱۲: وظیفه شناسایی اراضی بایر و موات را بر عهده دارد. اراضی بایر به زمین هایی گفته می شود که سابقه عمران و احیا دارند و در حال حاضر استفاده نمی شوند. اراضی موات زمین هایی هستند که تا به حال سابقه عمران و احیا نداشته اند.

کمیسیون ماده ۵۵: وظیفه این کمیسیون پیدا کردن کاربری های ناسازگازر در بافت ها است. این کمیسیون می تواند برای کم کردن ناسازگاری، قانون و محدودیت ایجاد کند. برای مثال محدود کردن کاربری کارگاهی دریافت مسکونی

کمیسیون ماده۷۷: رسیدگی به اختلاف مالیات دهنده(مؤدی) و شهرداری در خصوص عوارض شهری

کمیسیون ماده ۹۹: وظیفه رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی در خارج از حریم مصوب شهرها

کمیسیون ماده ۱۰۰: وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمان از نظر اصول شهرسازی ، فنی یا بهداشتی و قطع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه و صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر فعالیت های ساختمانی در محدوده و حریم شهرها است.