همانطور مالی که داریم انواع متفاوت و وسیعی دارد، به تبع آن، رهن هم می‌تواند انواع متفاوتی داشته باشد که در ادامه به معرفی انواع آن خواهیم پرداخت.

قضایی

برطبق آیین دادرسی مدنی این مال در رهن دادگاه است و جز اموال آزاد نیست. آن مقدار از اموال محکوم علیه که به وسیله‌ی قرار تأمین دادگاه توقیف می‌شود.

قراردادی

این نوع عقد، در مقابل نوع قضایی اش قرار دارد. و در قانون مورد بحث قرار گرفته است.

تصرف

این نمونه، عقد رهنی است مالی به وثیقه گذاشته می‌شود بعد از به تصرف آوردن مرتهن، در تصرف وام دهنده بماند و آن فرد از سود و منفعت آن مالی که مورد ضمانت و گرو واقع شده، استفاده کند.

قطعی

در اینجا سند‌ رسمی معامله صورت گرفته را ناقل عینی می‌گویند. و در مقابل آن سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد(باز پس گرفتن) استعال شده.
مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

مضاف

سند رهن دوم را در رهن مضاف، سند متمم می‌گوییم. به عنوان مثال: در این نوع، اگر فرد A یک مالی را به فرد B به ضمانت بدهد، فرد A یکی دیگر از اموال خود را به فرد B گرو بدهد به شرطی که وام جدیدی از او نگرفته باشد، رهن دوم را مضاف می‌گوییم.

مکرر

رهنی که بعد از رهن اول صورت میگیرد را مکرر می‌گوییم. مثلا اگر مالی مورد وثیقه قرار بگیرد قبل از اینکه فک‌رهن(آزاد کردن سند ملکی که در گرو بوده) صورت بگیرد، مالک مال رهینه(آن مالی که مورد گرو گذاشته شده) آن را به دیگری به ضمانت بدهد.

دین و منفعت

یکی از انواع اموال دین و منفعت است. و بر طبق ماده ۷۷۴ قانون مدنی؛ این ضمانت باطل است. و آن را نمی‌توان یکی از انواع این عقد محسوب کرد.

مستعار

گرو گذاشته شدن مال فرد دیگر با کسب اجازه او، را مستعار می‌گوییم. این کار جایز است و ضمانت آن بر عهده‌ی آن گرو گذار مال است. امروزه داین، مدیون و ثالت(شخص سومی که با اجاز‌ه‌ی خودش مال را به ضمانت می‌گذارد.)، بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی با یکدیگر توافق کنند. ماده ۷۵۴ قانون مدنی هم بر چنین امری دلالت دارد.