ترکه بلاوارث

یکی از دقیق ترین و مهمترین قوانین مدون در جمهوری اسلامی ایران مربوط به قانون ارث است که زیر مجموعه قوانین امور حسبی است. قوانین مربوط به تقسیم ارث و سهم الارث ورثه با توجه به آنچه که در متون فقهی و شرعی بیان شده اند در قوانین مدون ما هم آمده است.

تکلیف ترکه بلاوارث چیست؟

ترکه بلاوارث، ترکه ایست که مشمول هیچ یک از طبقات ارث نمی شود. حال ممکن این اشخاص در قید حیات نباشند یا اصلاً متولد نشده باشند. یا اینکه به علت موانع ارث از دریافت آن محروم شده باشند. این مسئله را در ادامه تشریح می کنیم.

تعریف ترکه بلاوارث

در موارد بسیار نادر مسئله ترکه بلاوارث مطرح می شود. اصولاً زمانیکه یک شخص فوت می کند. حداقل یک یا چند نفر هرچند از اقوام بسیار دور پیدا می شود که از لحاظ شرعی و قانونی به عنوان وارث شناخته می شوند. اما در موارد بسیار محدود نیز مشاهده شده است که یک فرد هیچ وارثی ندارد. و اموال او در این میان بلاتکلیف مانده اند. در این شرایط قانون و شرع تکلیف امر را به حاکم اسلامی واگذار کرده اند. اما مسئله به همین جا ختم نمی شود چرا که باید معلوم گردد. حاکم اسلامی این اموال را در چه راهی مصرف می کند. قانون مسیر خرج کردن اموالی که بدین صورت به حساب حکومت انتقال داده می شوند را تعیین نموده است.

ترکه بلاوارث به خزانه دولت واریز می شود

اموال زوج و زوجه ای که هیچ وارثی به غیر از همدیگر ندارند. ارث در نتیجه سبب یا نسب پدید می آید. منظور از رابطه سببی، رابطه میان زن و شوهر است که باعث ایجاد حق آن ها بر ارث می شود. اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی به غیر از همسر خود نداشته باشد همه اموال زن به مرد منتقل می شود. اما اگر زوج فوت کند. و هیچ وارثی به غیر از همسر خود نداشته باشد تنها یک چهارم از این اموال به مالکیت زن در می آید. و مابقی به حساب دولت واریز می گردد تا در راه منافع عموم جامعه از آن ها استفاده نماید. البته همه این اقدامات باید بعد از پرداخت هزینه کفن و دفن و بدهی های متوفی و همچنین عمل به وصیت او به میزان یک سوم از اموال باقی مانده و پرداخت مهریه زن صورت گیرد.