هنگامی که ملکی به فروش می رسد توافقی بابت پرداخت ثمن و همچنین تحویل ملک ما بین فروشنده و خریدار حاصل می‌شود. بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن بین طرفین مقرر شده است باید رعایت گردد.

حال اگر خریدار ملک ، ثمن را بر حسب قرارداد به فروشنده پرداخت نکند. فروشنده می تواند دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن را مطرح نماید. فروشنده ملک در مقام خواهان باید به طرفیت خریدار به عنوان خوانده طرح دعوا کند.

از آنجایی که خواسته دین است خواهان می تواند در دادگاهی که محل اقامت خوانده است. یا محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد طرح دعوا نماید.

شرایط مطالبه ثمن قرارداد

چنانچه مبلغ به میزان ۲۰ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد. دعوا در شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده مطرح می‌شود. بعد از اینکه رای قطعی به نفع خواهان صادر شد. و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده ،پرونده به دادورز اجرای احکام ارجاع می شود. برای اینکه مبلغ مورد حکم از خریدار اخذ شود. می توان مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی نمود.

در صورتی که اموالی از خریدار در دسترس نباشد. می‌توان با استعلام از بانک مرکزی ، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگانها اموال محکوم علیه مدیون را شناسایی و توقیف کرد.

پس از ارزش گذاری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می گردد .

اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له (خواهان) می تواند به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب محکوم علیه را بنماید.

نکته 1:

چنانچه سند مالکیت ملک موضوع قرارداد به خریدار منتقل شده باشد. امکان توقیف ملک به جهت تودیع ثمن قرارداد و خسارت وجود دارد.

نکته 2:

هزینه‌های تسلیم ثمن بر عهده خریدار است با این حال طرفین می‌توانند بر خلاف آن تراضی کنند .

اگر مبلغ ثمن وجه نقد نباشد و قبل از تسلیم و تحویل عیب و نقصی در آن ایجاد شود فروشنده حق دارد که معامله را فسخ کند.

در حالتی که خریدار چک مدت دار برای پرداخت ثمن معامله به فروشنده داده باشد. دادخواست مطالبه ثمن موضوعیت ندارد و می بایست دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم شود .

وکیل در معامله ای که اختیار گرفتن ثمن معامله را دارد. چنانچه ثمن را از خریدار بگیرد و به فروشنده (موکل) ندهد مستحق دادخواست مطالبه وجه است اما آنچه که فروشنده از وی مطالبه می‌کند. در رابطه با او ثمن قرارداد به حساب نمی‌آید. بلکه امانتی است که باید به صاحبش بپردازد.

اگر مبلغ ثمن وجه نقد از نوع وجه رایج باشد. خواهان می تواند زمان دادخواست خسارت تاخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند . البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تاخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد. نمی توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود.

زمانی که در قرارداد مهلتی برای پرداخت ثمن تعیین نشده باشد. اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فوراً بپردازد مگر این که عرف معاملات ترتیب دیگر را پیش بینی نموده باشد.

نکته 3:

اگر خریدار ثمن را به وکیل مالک که حق اخذ ندارد تحویل دهد ذمه خریدار بری نمی شود. و فروشنده می تواند بابت ثمن به خریدار مراجعه کند.

وقتی که خریدار ثمن را پرداخت نکند فروشنده فقط حق مطالبه ثمن را دارد و نمی‌تواند قرارداد را فسخ نماید پرداخت نکردن ثمن از سوی خریدار مجوزی برای تخلف فروشنده از تعهدات قراردادی نیست. و فروشنده نمی‌تواند انجام تعهدات خود را منوط به پرداخت ثمن کند مگر آن که حق حبس طرفین ساقط نشده باشد.

البته طرفین می توانند در قرارداد به نحو دیگری با یکدیگر توافق کنند. اگر در قرارداد پرداخت ثمن از سوی خریدار و تحویل ملک به تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده به عنوان تعهدات متقابل در نظر گرفته شده باشد.

الزام خریدار به پرداخت ثمن منوط به آن است که فروشنده اثبات کند تعهدات خود را انجام داده است. اگر سند رسمی مالکیت به خریدار منتقل شده باشد. و ضمن آن خریدار متعهد به پرداخت بخشی از ثمن در موعد معین باشد فروشنده می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام به مطالبه ثمن نماید.

طرح دادخواست

وکیل مطالبه ثمن قراداد : فروشنده در مقام خواهان باید به طرفیت خریدار به عنوان خوانده طرح دعوا نماید. و از آن جایی که خواسته دین است خواهان می‌تواند در دادگاهی که محل اقامت خوانده است ، محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد طرح دعوا کند.

نکته : البته چنانچه مبلغ به میزان ۲۰ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد. دعوا بر اساس قانون در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده مطرح می گردد .

نحوه اجرای رای

بعد از اینکه رای قطعی به نفع خواهان صادر شد و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده، پرونده به دادورز اجرای احکام ارجاع می شود.

به جهت آن که مبلغ مورد حکم از خوانده اخذ شود می توان مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی کرد. در صورتی که اموالی از وی در دسترس نیست. می‌توان از طریق استعلام از پلیس راهور، بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگانها ، اموال محکوم علیه (مدیون) را شناسایی و توقیف نمود.

پس از ارزش گذاری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری مال توقیف شده به فروش می‌رسد. و مبلغ محکوم به (ثمن معاملعه) از آن پرداخت می‌شود.

اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد. محکوم له می تواند به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب محکوم علیه را بنماید.

اگر سند مالکیت ملک موضوع قرارداد به خریدار منتقل شده باشد. امکان توقیف ملک جهت تودیع ثمن قرارداد و خسارات وجود دارد.

نکته :

هزینه های تسلیم ثمن بر عهده خریدار است با این حال طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی کنند.

اگر ثمن وجه نقد نباشد و قبل از تسلیم و تحویل ، عیب و نقصی در آن(ثمن) ایجاد شود فروشنده حق خواهد داشت. که معامله را فسخ نماید.

چنانچه خریدار چک مدت دار برای پرداخت ثمن معامله تحویل فروشنده داده باشد. دادخواست مطالبه ثمن موضوعیت ندارد و می بایست دادخواست خود را تحت عنوان مطالبه وجه چک تقدیم کند.

وکیل مطالبه ثمن قرارداد

وکیلی ملکی که در معامله اختیار اخذ ثمن را دارد ، چنانچه ثمن را از خریدار اخذ و به فروشنده تحویل ندهد مستحق دادخواست مطالبه وجه است و آنچه که فروشنده از وکیل مطالبه می‌کند. ارتباطی به ثمن قرار داد ندارد. بلکه امانتی است که باید به صاحبش پرداخت شود.

اگر مبلغ ثمن وجه نقد از نوع وجه رایج باشد خواهان می‌تواند ضمن دادخواست خود خسارت تاخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند . البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تاخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد. نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود.

اگر در قرارداد مهلتی برای پرداخت ثمن تعیین نشده باشد. اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فوراً پرداخت کند مگر اینکه عرف معاملات ترتیب دیگری را پیش‌بینی کرده باشد.

در صورتی که خریدار ثمن را به وکیل مالک که حق اخذ ثمن ندارد تحویل دهد. دین از ذمه خریدار برداشته نمی شود و فروشنده می تواند بابت دریافت ثمن به خریدار مراجعه نماید.

نکته :

اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند فروشنده فقط حق مطالبه ثمن را دارد و نمی تواند قرارداد را فسخ کند. در این خصوص یکی از نکات حائز اهمیت تکلیف فروشنده در مقابل پرداخت نکردن ثمن از سوی خریدار است.

باید توجه داشت عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار مجوزی برای تخلف فروشنده از تعهدات قراردادی نیست. و فروشنده نمی تواند انجام تعهدات خود را منوط به پرداخت ثمن کند. مگر آنکه حق حبس طرفین ساقط نشده باشد. البته طرفین می توانند در قرارداد به نحو دیگر با یکدیگر توافق کنند.

مشاوره حقوقی مطالبه ثمن قرارداد

با توجه به مطالب فوق می توان فهمید معاملات از ظرافت و اهمیت بسیاری برخوردار هستند. و بهره گیری از وکیل متخصص در این امور بسیار تاثیر گذار و حائز اهمیت است.

بنابراین در صورت نیاز به وکیل حقوقی می توانید با گروه وکلای ملکبانان تماس حاصل فرموده واز ایشان مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

melkbanan-ملکبانان-وکیل فرشته محمدحسینی

دریافت وکیل

قبل از هر اقدامی درمورد معاملات ملکی با وکیل متخصص در امور املاک مشورت کنید.گروه وکلای ملکبانان با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خود آماده همکاری و قبول وکالت در کلیه دعاوی ملکی هستند.ملکبانان یک مرکز تخصصی حقوق در حوزه املاک و مستغلات می باشد.در ملکبانان از گستره وسیع مباحث حقوقی، فقط بر روی مباحث حقوقی حوزه املاک و مستغلات متمرکز هستیم و به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه می دهیم.برای دریافت مشاوره با شماره های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید.