برگ دادخواست به دادگاه عمومی

الزام به تنظیم و انتقال رسمی یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ ثبتی

محل اقامتشهر – خیابان – کوچه – شماره پلاکشغلنام پدرنام خانوادگیناممشخصات طرفین
    خریدارخواهان
    وراث متوفیخوانده
     وکیل یا نماینده قانونی
الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند رسمی 5/1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ……………….. به انضمام کلیه خسارات دادرسی( اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناس و…) مقوم به مبلغ ……………… ریالتعیین خواسته و بهای آن
1- فتوکپی مصدق قولنامه 2- فتوکپی مصدق وکالتنامهدلایل و منضمات دادخواست
احتراماً به استحضار می رساند: 1- مرحوم آقای …………. مورث خوانده (خواندگان) به موجب قولنامه مورخ ………. یک و نیم دانگ (5/1) مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ……………..  (رقبه مذکور) به آدرس ……………….. با انعفاد بیع قطعی به اینجانب منتقل کرده است.2- آن مرحوم مبلغ ……………….. ریال از ثمن معامله را گرفته و قرار شد مابقی ثمن طی چک های مذکور در قولنامه به ایشان پرداخت شود لذا به اینجانب وکالت رسمی داده تا نسبت به انتقال مورد معامله به خود اقدام کنم اما به علت فوت وی انجام این مهم مقدور ماند.3- علی هذا، نظر به این که وارث نامبرده از انجام تعهد مورث خود امتناع می ورزد تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی 5/1 داگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی با احتساب جمیع خسارات قانونی وارده را دارم. محل امضاء – مهر – انگشت