✅اهم نکات شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

1⃣_در کلیه مواردی که صدور اجراییه با اداره ثبت محل می باشد متقاضی صدور اجراییه باید درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی محل تنظیم سند یا محل اقامت خود و نیز در خصوص چک محل وقوع بانک محال علیه ارائه نماید .

2⃣_سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده مکلف است ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا و تبدیل مستندات و مدارک به سند الکترونیکی آن را از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجراییه به اداره اجرای ثبت محل ارسال نماید.

3⃣_شعبه اجرائیات ثبت مکلف است تقاضانامه صدور اجرائیه و مستندات ارسالی دفتر اسناد رسمی را بررسی و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجراییه اقدام نمایند و یا در صورت مشاهده هر نوع نقص یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای صدور اجراییه مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه اعلام و دفترخانه باید ظرف ۲۴ ساعت نسبت به رفع نقص اقدام یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید .

4⃣_ارائه هرگونه درخواست پیگیری اقدامات اجرایی توسط طرفین پرونده صرفاً با استفاده از کد رهگیری پرونده از طریق پرتال سازمان یا دفترخانه مربوطه امکان پذیر خواهد بود و در صورت پیگیری از طریق دفترخانه سردفتر مکلف است ظرف ۲۴ ساعت تقاضای ذینفع را از طریق سامانه به اداره اجرا ارسال نماید.

5⃣_در مواردی که مطابق آیین نامه اجرا ذینفع نسبت به اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشد باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوطه تسلیم نماید و سردفتر مکلف است فوراً اعتراض به اداره اجرا به طریق الکترونیک ارسال نماید.

🔹تاریخ ورود اعتراض به دفترخانه ملاک عمل اداره اجرا می باشد لیکن در موارد اضطراری به علت ضیق وقت و بیم تضییع، حق ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است.

🔹چنانچه سردفتر از پذیرش تقاضای صدور اجراییه امتناع می ورزد و رعایت مراتب و موارد تعیین شده را ننماید تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.

💠مستندات لازم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم الاجرا (چک)از طریق دفترخانه به شرح ذیل است :

مدارک احراز هویت و سمت متقاضی
اصل و فتوکپی مصدق چک
🔵 اصل و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه

تقاضانامه تکمیل شده اجراییه

🔰درخواست اجرای چک از دفاتر اسناد رسمی واقع در محل اقامت متعهدله (متقاضی) یا محل وقوع بانک محال علیه صورت می‌گیرد.

⚜نکته : در مورد چک های صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهر تهران به عمل می آید .

🔰تقاضای اجراییه صرفاً علیه صادرکننده چک در صورت فوت علیه وراث وی قابل پذیرش است.

🔰در مورد چک های صادره از اشخاص حقوقی متقاضی می تواند هم علیه صادر کننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجراییه نماید.

🔰در صورت تعدد صاحبان حساب درخواست اجراییه چک فقط نسبت به شخص یا اشخاصی که برابر گواهینامه عدم پرداخت چک را امضا نموده اند قابل پذیرش است.

🔰دارنده چک که تقاضای پذیرش درخواست صدور اجراییه را دارد اعم از کسی که چک در وجه آن صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چک های در وجه حامل است.

💠چک مورد تقاضا باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱_از شعب بانکهای ایرانی یا شعبات در خارج از کشور صادر شده باشد.

⚜نکته : چکهای موسسات اعتباری و مالی مجاز غیر بانکی قابل پذیرش نیست.

۲_ وعده دار نباشد.

۳_ از حیث مبلغ و تاریخ و سایر مندرجات آن مخدوش نباشد.

۴_ امضای ذیل چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت نماید.

۵_ چک های صادره از اشخاص حقوقی دارای امضا و مهر شخص حقوقی باشد.

۶_درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و غیره در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد.

💠گواهینامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد:

◀️علت برگشت چک در گواهینامه عدم پرداخت قید شده باشد.
◀️گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری و مهر و امضای مسئول صندوق و معاون بانک محال علیه باشد.
◀️مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در سوابق بانکی گواهی شده باشد.
◀️گواهینامه معارض نباشد.

🔰چنانچه بستانکار بانک یا مراجعی هستند که حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارند علاوه بر قید اصل طلب و سود میزان خسارت تاخیر تادیه را نیز تا روز درخواست و از تاریخ درخواست به بعد طبق مقررات تصریح نمایند.

🔰میزان حق بیمه و حق الوکاله چنانچه وکیل متقاضی صدور اجراییه است در تقاضانامه قید شود.