پس از این که قرارداد اجاره منقضی شد ، موجر مکلف است مبلغ ودیعه ای را که مستأجر به وی داده است ، مسترد کند . چنان چه پس از پایان مدت اجاره و درخواست مستأجر برای استرداد مبلغ ودیعه ، موجر حاضر به بازگرداندن این مبلغ نباشد. مستأجر می تواند دادخواست الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه کند .

لازم به ذکر است که مستأجر باید قبل از این که دادخواست مطالبه ی ودیعه را تقدیم دادگاه کند. ملک را تخلیه کرده و مراتب تخلیه را از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل کند . همچنین کلید ملک را تحویل شورای حل اختلاف محل ملک دهد و مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به موجر اعلام کند .

الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

در دعوی الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه ، مستأجر خواهان بوده و دعوی را به طرفیت موجر مطرح می کند .لازم به ذکر است که مستأجر می تواند ضمن دادخواست الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه ، تقاضای محکومیت موجر به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه و یا از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت مبلغ ودیعه را نیز مطرح کند.

دادگاه پس از تشکیل جلسه ی رسیدگی و شنیدن اظهارات طرفین. در صورتی که دلیل موجهی از طرف موجر مبنی بر مسترد نکردن ودیعه ، ارایه نشود. دادگاه موجر را به پرداخت ودیعه محکوم می کند.

پس از محکوم شدن موجر به مبلغ ودیعه و قطعی شدن رأی ، مستأجر می تواند با توقیف اموال موجر ، محکوم به را وصول کند . در غیر این صورت حکم جلب وی صادر می شود و تا زمانی که مبلغ محکوم به را پرداخت نکند در حبس می ماند.