برگ دادخواست به دادگاه نخستین (دعوی مالی منقول)

مشخصات طرفين

خواهان: مشخصات خریدار (حیوان)

خوانده: مشخصات فروشنده (حیوان)

مشخصات وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن: مطالبه زیانهای ناشی از عیوب پنهانی و تقصیر قراردادی فعلاً مقوّم بر ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده موضوع و بهای و فقهى تسبيب / تفاوت تمبر برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول در زمان اجرای حکم پرداختآنخواهد شد.

دلایل و منضمات: (۱) دليل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (۲) فتوکپی مصدق قرارداد مورخ ….. (۳) گواهی پزشک متخصص (۴) عند الزوم استعلام از مراجع مربوطه (۵) جلب نظر کارشناس رسمی (۶) ثانی دادخواست

شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه عمومی بخش……. / دادگستری شهرستان……

سلام علیکم – احتراماً با اجازه و اختیار حاصل از یک وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و ممضی به امضاء موکل با مشخصات و محل اقامت مرقوم خاطر عالی را مستحضر میدارد: (۱) در تاریخ . موکل اقدام به ابتیاع یک رأس گاو شیرده از خوانده محترم به مبلغ …. ریال نموده و در قرارداد فروش ما بین خوانده تلویحاً تعهد به سالم بودن حیوان مزبور شده است.

(۲) با وصف فوق پس از گذشت ……… روز / ماه حیوان معامله شده به علت بیماری تلف گردید و بیش از ۵۰ رأس از حیوانات موکل به بیماری این حیوان دچار شده و تلف گردیدند.

(۳) نظر پزشک متخصص دام و طیور بر بیمار بودن این حیوان قبل از تاریخ معامله دارد.

(۴) مستفاد از قانون مدنی به سبب فروش حیوان بیمار و تلف شدن سایر حیوانات ناشی از این بیماری کافی است که عیب کالا و رابطه سببیت بین وجود عیب و زیانهای وارد شده اثبات شود و چون فروشنده بطور ضمنی در برابر خریدار تعهد نموده که حیوان معامله شده سالم و بی عیب بوده در مانحن فیه این تعهد وفا نشده خوانده مکلف به پرداخت زبانهای ناشی از این پیمان شکنی تقصیر قراردادی میباشد و دیگرنیازی به اثبات تقصیر فروشنده و اطلاع یا عدم اطلاع او از عیب حیوان وجود نخواهد داشت.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به مواد ۲۲۶ قانون مدنی و به بعد و قاعده ارزشمند فقهی ضرر و لاضرار» و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنیو ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحتاستدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست مطالبه زیان های ناشی از عیوب پنهانی و تقصیر قراردادی